สังขดวง ธนินทร์, and รุ่งช่วง จิระนาถ. 2017. “การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต”. Journal of Humanities and Social Sciences 13 (1):135-68. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97664.