จาหลง นิเย๊าะ. 2017. “การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่”. Journal of Humanities and Social Sciences 13 (1):103-34. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97655.