แสงมณี วุฒิพงษ์, and ธนาวุฒิ ชาญชัย. 2017. “การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี”. Journal of Humanities and Social Sciences 13 (1):69-102. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97635.