ภักดีคำ ศานติ. 2017. ““ล้านนา” ใน ‘ทักษิณ’: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม”. Journal of Humanities and Social Sciences 13 (1):9-36. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625.