บุญรัตน์ ว. บันทึกเศร้าสาวเกาหลี. Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 191–196, 2017. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97684. Acesso em: 10 aug. 2022.