ขวัญมานิจ ช. ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา. Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 169–190, 2017. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97681. Acesso em: 29 jan. 2023.