สังขดวง ธ.; รุ่งช่วง จ. การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต. Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 135–168, 2017. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97664. Acesso em: 10 aug. 2022.