จาหลง น. การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่. Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 103–134, 2017. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97655. Acesso em: 1 feb. 2023.