แสงมณี ว.; ธนาวุฒิ ช. การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี. Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 69–102, 2017. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97635. Acesso em: 1 feb. 2023.