บุญรัตน์ ว. (2017). บันทึกเศร้าสาวเกาหลี. Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), 191–196. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97684