ขวัญมานิจ ช. (2017). ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา. Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), 169–190. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97681