สังขดวง ธ., & รุ่งช่วง จ. (2017). การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต. Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), 135–168. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97664