จาหลง น. (2017). การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่. Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), 103–134. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97655