แสงมณี ว., & ธนาวุฒิ ช. (2017). การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี. Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), 69–102. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97635