ภักดีคำ ศ. (2017). “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), 9–36. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625