[1]
ขวัญมานิจ ช. 2017. ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา. Journal of Humanities and Social Sciences. 13, 1 (Aug. 2017), 169–190.