[1]
จาหลง น. 2017. การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่. Journal of Humanities and Social Sciences. 13, 1 (Aug. 2017), 103–134.