[1]
แสงมณี ว. and ธนาวุฒิ ช. 2017. การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี. Journal of Humanities and Social Sciences. 13, 1 (Aug. 2017), 69–102.