วิวรรธมงคล พ. “การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 84-98, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256964.