เหมาะประมาณ ณ., และ พสุนนท์ ป. . “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 27-40, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256863.