ประดิษฐ์แสงทอง ป., ทรัพย์มหาโชค ภ. ., และ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ พ. . “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแนวคิด POSDCoRB”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 173-86, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256239.