ครุฑปาน ว., อำนวยพรเลิศ น. ., และ เซี่ยงเจ็น ก. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 1-12, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256105.