ฤทธิ์ชัย ฐ., และ ชาญสุวรรณ ป. . “กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในงานแสดงคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด โชว์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 13-26, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255466.