สำลีเทศ ก. ., และ อภิวัฒน์ไพศาล ณ. . “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของ GEN Z ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 329-43, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255268.