เรืองฤทธิ์ อ., และ ชัยรัตน์ ผ. . “รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, น. 113-27, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255209.