เรือนคำ ณ., และ สุธาสิโนบล ก. “การเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย กับการศึกษาไทย 4.0”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 128-42, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254881.