พนิตธำรง ว. . “การบริหารการประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 359-6, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254834.