วิภาวิน ด. ., พรหมฤาษี ส. ., โพธิ์มณี เ. ., และ บุญเรือง ร. . “การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 315-28, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254679.