วชิรวงศ์ไพศาล ส. ., แสงแก้ว ป., เสยกระโทก ป. ., และ ผกามาศ พ. . “การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 255-69, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254449.