วิวรรธมงคล ก. ., และ วิวรรธมงคล พ. “การศึกษาผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 270-84, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254389.