สุขวิน ไ. “แนวทางการวิเคราะห์ความอยู่รอดของวงดนตรีในช่วงสถานการณ์โควิด 19”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 384-98, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254321.