หงส์นภาดล ว. “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: คำจำกัดความจากนิยามต่างมุมมอง”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 344-58, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254105.