สวัสดิ์ ร., และ บัวสนธ์ ร. “การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 187-01, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254044.