วรพงศ์พัชร์ ณ. ., วชิรวงศ์ไพศาล ส. ., และ ผกามาศ พ. . “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 211-25, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/253605.