สระบัว อ., อินทรประสิทธิ์ เ. ., บุณยะบูรณ ม. ., อุไรสกุล ส. ., และ แซ่จันทร์ อ. . “การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 241-54, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/252782.