พวงทอง จ., และ ศรีเครือดง อ. . “เทคนิคการแปลเอกสารทางวิชาการ: ข้อผิดพลาดในการใช้คำและรูปแบบประโยค ที่พบบ่อยในการแปลเอกสารทางวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 3, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 87-101, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/251539.