ช่วยเพล พ. ., คงประพันธ์ น. ., และ เผือกฟัก ส. . “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 543-56, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/248779.