ภณสิทธ์ อ้นยะ. “ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 331-40, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/244842.