ธนู ทดแทนคุณ, สัมพันธ์ สุกใส, วาสนา มะลินิน, จิราณีย์ พันมูล, และ นัทธี เพชรบุรี. “การศึกษาคุณภาพชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 307-20, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/244817.