[1]
เกตุฉ่ำ อ. และ น้ำสมบูรณ์ ม. ., “การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับ”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 41–55, เม.ย. 2022.