[1]
วิวรรธมงคล พ., “การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 84–98, เม.ย. 2022.