[1]
เหมาะประมาณ ณ. และ พสุนนท์ ป. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 27–40, เม.ย. 2022.