[1]
ประดิษฐ์แสงทอง ป., ทรัพย์มหาโชค ภ. ., และ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ พ. ., “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแนวคิด POSDCoRB”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 173–186, เม.ย. 2022.