[1]
ครุฑปาน ว., อำนวยพรเลิศ น. ., และ เซี่ยงเจ็น ก., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–12, เม.ย. 2022.