[1]
สำลีเทศ ก. . และ อภิวัฒน์ไพศาล ณ. ., “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของ GEN Z ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 329–343, พ.ย. 2021.