[1]
เรืองฤทธิ์ อ. และ ชัยรัตน์ ผ. ., “รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 113–127, พ.ค. 2022.