[1]
สุพรรณยศ บ., “พิเคราะห์เพลงทรงเครื่องในหนังสือบทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2 ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 158–172, เม.ย. 2022.