[1]
พิบูลย์ อ. และ สุธาสิโนบล ก. ., “การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้ามพิสัย: กรณีศึกษาประเทศฟินแลนด์”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 414–428, พ.ย. 2021.