[1]
เรือนคำ ณ. และ สุธาสิโนบล ก., “การเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย กับการศึกษาไทย 4.0”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 128–142, เม.ย. 2022.