[1]
พนิตธำรง ว. ., “การบริหารการประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจ”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 359–369, พ.ย. 2021.